Activiteiten

Cosmicus onderwijskenmerken

In 2005 is Stichting Cosmicus gestart met het in kaart brengen van kenmerken voor goed onderwijs in een pluriforme samenleving. Sindsdien zet Cosmicus zich actief in voor de verdere ontwikkeling en verspreiding ervan. Deze onderwijskenmerken worden regelmatig herzien en zonodig aangepast en/of aangevuld. Momenteel zijn er negen Cosmicus onderwijskenmerken, namelijk 1) goede pedagogische leeromgeving, 2) wereldburgerschap, 3) mentoring/persoonlijke aandacht, 4) coöperatief leren, 5) ouderbetrokkenheid, 6) talentontwikkeling en excellentie, 7) kernvakken, 8) verbinding met de samenleving en 9) deskundigheidsbevordering. Vanuit deze kenmerken heeft Stichting Cosmicus het initiatief genomen om in samenwerking met bestaande scholengemeenschappen, danwel zelf, scholen op te richten. Geen van deze scholen valt onder het gezag van Stichting Cosmicus. De stichting heeft een faciliterende en intermediërende rol tussen de scholen op het gebied van de Cosmicus onderwijskenmerken.

INESPO

INESPO (International Environment & Sustainability Project Olympiad) is dé internationale duurzaam-heidsolympiade die jaarlijks in Nederland wordt georganiseerd. Scholieren met interesse in bèta, wetenschap en techniek worden uitgedaagd aan deze olympiade deel te nemen door een oplossing te bedenken voor een duurzaamheidsvraagstuk. INESPO is een initiatief van Stichting Cosmicus in samenwerking met IVN, GLOBE Nederland, DuurzaamDoor en NPOINT. Het doel van INESPO is om leerlingen bewuster te maken van de duurzaamheidsprobleematieken waarmee we momenteel te kampen hebben en innovatieve manieren te bedenken om deze op te lossen. Daarnaast is INESPO ook bedoeld om leerlingen hun talenten en interesse voor wetenschap en technologie te bevorderen. Neem hier een kijkje om meer over INESPO te lezen.

CASCADE

Cascade is een (digitaal) opiniemagazine dat vier keer per jaar verschijnt. Het belicht diverse actuele onderwerpen die spelen in de onderwijswereld en die te maken hebben met diversiteit in een pluriforme samenleving. Met het uitgeven van Cascade streeft Stichting Cosmicus ernaar de lezer op de hoogte stellen van uiteenlopende maatschappelijke, sociale, educatieve en wetenschappelijke ontwikkelingen. Meer informatie en recente edities van Cascade kunt u hier vinden.

Onderwijsconferentie

Sinds 2012 organiseert Stichting Cosmicus in samenwerking met diverse medeorganisatoren en partners zoals de PO-Raad, VO-raad, VBS en Risbo de Onderwijsconferentie. De Onderwijsconferentie heeft als doel kennisdeling, verbinding en trendwatching op het gebied van onderwijs en diversiteit. In iedere conferentie staat een ander thema centraal. De Onderwijsconferentie 2019 is in voorbereiding. Meer informatie over de Onderwijsconferenties kunt u hier vinden.

Rondetafelgesprekken

Stichting Cosmicus organiseert (op eigen initiatief of in opdracht van onder andere gemeenten) rondetafelgesprekken die betrekking hebben op het onderwijs. Cosmicus nodigt hiervoor haar netwerk uit. De deelnemers aan de bijeenkomsten variëren van ouders tot wetenschappers en van docenten tot professionals. De rondetafelgesprekken zijn kleinschalige bijeenkomsten die verschillende partijen de mogelijkheid bieden om oplossingen te vinden voor actuele vraagstukken met betrekking tot diversiteit in het onderwijs.