• twitter
  • fb
  • co
  • in

Cosmicus Montessori Lyceum

CML gebouwHet Cosmicus Montessori Lyceum (CML) is een havo-/vwo-school in Amsterdam-Oost, gestart in 2008. De school maakt onderdeel uit van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA), waar ook het MLA, het Amstellyceum, het MCO en het IVKO deel uit van maken. Het CML is een school met een eigen karakter, gebouw en leerlingenpopulatie en profileert zich op excellentie, wereldburgerschap, Brede School Activiteiten en digischool.

In 2008 is het CML ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen MSA en Stichting Cosmicus. De Montessorimethode biedt leerlingen de weg om zelfstandig te worden en om de eigen capaciteiten op een zo natuurlijk mogelijke manier te ontdekken en te ontwikkelen. Beide partijen hebben elkaar veel te bieden en versterken elkaar. De totstandkoming van het CML is het resultaat van deze synergie.

Het uitgangspunt van het CML is dat alle leerlingen wereldburger zijn en dat elke cultuur daarbij een verrijking is. Het CML kan zo de weg en de visie bieden die nodig is om leerlingen op te leiden tot zelfstandige wereldburgers met een goed diploma op zak en de juiste kennis en vaardigheden om te slagen in de samenleving. Ook de hoge inzet op kwaliteit en onderwijsprestaties vullen elkaar aan. Het CML wil inhoud geven aan een leeromgeving voor talentvolle leerlingen ongeacht hun afkomst. ‘Diversity is our strength!’

De pijlers van het CML worden gevormd door excellentie, wereldburgerschap, Brede School Activiteiten en digischool. Hieronder volgt een korte omschrijving van deze pijlers en de praktische uitwerking daarvan in de dagelijkse schoolsituatie.

1. Excellentie
De leerlingen van het CML komen allemaal binnen met een advies dat aangeeft dat zij cognitief in staat zijn om havo of vwo te doen. Elke leerling heeft zo zijn of haar eigen talenten en die wil de school zoveel mogelijk ontwikkelen. Dat gebeurt in de lessen, waarin doorgaans veel van de leerlingen wordt gevraagd, maar ook daarbuiten. De keuzewerktijduren worden gebruikt om extra verdieping aan het onderwijs te geven. Daarnaast biedt de school extra programma’s aan, bijvoorbeeld op het gebied van bètaonderwijs, techniek, maatschappelijke vakken, en kunst en cultuur. Daarnaast traint het CML excellente leerlingen om mee te doen aan nationale en internationale olympiades. Het CML wil leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het hbo- en WO-onderwijs. Wat wereldwijd telt zijn een diploma met hoge cijfers, goede sociale competenties en een juiste vervolgopleiding. Daar zetten het CML dus op in!

2. Wereldburgerschap
De naam ‘Cosmicus’ stamt af van het Oudgriekse woord ‘kosmos’ en betekent wereldburger. Leerlingen op het CML leren zichzelf de kennis en vaardigheden aan die nodig zijn in deze tijd van mondialisering. Wereldburgerschap (WBS) is verankert in alle aspecten van deze school. Op het CML is WBS niet alleen een vak, het is een houding die gedragen wordt door het hele team en de leerlingen. WBS komt tot uiting in de schoolvakken, in vakoverstijgende projecten, tijdens excursies en tijdens de Brede School Activiteiten. Het spreekt voor zich dat binnen het CML respect is voor verschillende overtuigingen, culturen en meningen en dat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van religie, ras, overtuiging of culturele achtergronden.

3. Brede School Activiteiten
Het CML is een Brede School. De ontwikkeling van leerlingen vindt zowel binnen als buiten de school plaats. Binnen- en buitenschools leren sluiten op elkaar aan en versterken elkaar. De Brede School Activiteiten zijn in sterke mate ondersteunend voor onderdelen uit het curriculum. Het CML beschikt daarbij over een groot netwerk van vrijwilligers die tevens als rolmodel fungeren voor de leerlingen. Daarnaast werkt het CML samen met organisaties die extra activiteiten plannen en uitvoeren. Op het CML worden voor alle leerjaren Brede School Activiteiten gepland. Er zijn activiteiten die wekelijks, maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar plaats vinden. De activiteiten vallen in de categorieën cultuur, kunst, drama, muziek, poëzie, wetenschap, robotica en reizen.

4. Digischool
Inzetten op excellentie betekent ook dat je leerlingen een stimulerende leeromgeving moet bieden en bijpassende faciliteiten. Een voordeel van een startende school is dat ze alle keuze heeft om aansluiting te vinden bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale ondersteuning in het onderwijs. Zo werkt het CML met smartboards in de klas, iedere leerling heeft een eigen laptop en er is een digitale leeromgeving (It’s Learning) waarin iedereen met elkaar kan communiceren, zelfs thuis! Daarnaast maakt het CML gebruik van Magister, zodat leerling en ouders eenvoudig de schoolprestaties van de leerling kunnen volgen.

Voor meer informatie: www.hetcml.nl

Show Other Articles Of This Author

bot-ban1  bot-ban2  bot-ban3  bot-ban4  bot-ban5  bot-ban6