Inleiding
Dit reglement is opgesteld en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cosmicus en bevat nadere regels betreffende het functioneren van de Raad van Advies (RvA) en het Comité van Aanbeveling (CvA). Het doel van het reglement is de bevoegdheden van de RvA en het CvA en de wederzijdse verwachtingen te verhelderen voor direct en indirect betrokkenen.

Artikel 1. Doel
De leden van de Raad van Advies en het Comité van Aanbeveling ondersteunen en versterken de ambitie van de Stichting Cosmicus, te weten het stimuleren van de cognitieve, sociale, emotionele, morele en creatieve ontwikkeling van leerlingen en studenten in de gehele onderwijsketen van voorschool tot universiteit alsmede het bevorderen van wereldburgerschap, maatschappelijke binding, wederzijdse integratie en acceptatie, talentontwikkeling en duurzaamheid. De RvA en het CvA ondersteunen het bestuur en personeel van de Stichting Cosmicus onder andere door het geven van adviezen, het delen van kennis en het beschikbaar stellen van hun netwerk.

Artikel 2. Taken
a. RvA: geeft desgevraagd adviezen aan het bestuur met betrekking tot thema’s/onderwerpen die passen binnen het werkveld van Stichting Cosmicus. De RvA vormt een klankbord voor de activiteiten.
b. CvA: stelt zijn netwerk beschikbaar aan Stichting Cosmicus, treedt op als ambassadeur voor de activiteiten en kan deelnemen aan de door Stichting Cosmicus en haar samenwerkingspartners georganiseerde activiteiten.

Artikel 3: Voordracht en benoeming van de leden van de RvA en het CvA
De leden kunnen worden voorgedragen door het bestuur en/of door (leden van) de RvA of CvA. De benoeming van een lid geschiedt door het bestuur in overleg met de zittende leden van de RvA en het CvA.
a. RvA: een lid wordt aangesteld voor een periode van twee jaar, waarna de aanstelling steeds kan worden verlengd met een additionele periode van telkens twee jaar. Er zal worden gestreefd naar een bezetting van minimaal vijf personen. Het maximum aantal leden van de Raad van Advies is zeven personen.
b. CvA: een lid wordt aangesteld voor onbepaalde periode. Zolang beide partijen het wenselijk achten kan het CvA-lidmaatschap blijven doorgaan. Er zijn geen minimum- of maximum-aantallen.

Artikel 4. Profielschets
Bij de samenstelling van de Raad van Advies en het Comité van Aanbeveling zal rekening worden gehouden met onderstaand profiel:

  • Affiniteit met de doelstellingen van Stichting Cosmicus en deze onderschrijven;
  • In staat om voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap;
  • Ervaring in het onderwijs, de politiek, kunst, cultuur en/of het bedrijfsleven;
  • Inzicht in de ontwikkelingen in de samenleving en het onderwijs;
  • Een netwerker, zowel binnen als buiten het onderwijsveld;
  • Representatief;
  • Maatschappelijk betrokken;
  • Lokaal, regionaal en/of landelijk actief.

Artikel 5. Taakverdeling
a. RvA: de Raad van Advies stelt zelf een voorzitter aan. De RvA kan uit zijn midden één of meer commissies instellen die belast is/zijn met specifieke taken of zich voor advisering primair richten op één specifiek maatschappelijk onderwerp en/of bijbehorend concept.
b. CvA: geen specifieke taakverdeling.

Artikel 6. Vergadermomenten
a. RvA: de Raad van Advies komt minimaal één, indien haalbaar, twee keer per jaar bijeen. De agenda’s van de vergaderingen worden door het bestuur in overleg met de voorzitter van de RvA opgesteld. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de RvA dan wel door één van de bestuursleden. Van deze bijeenkomst wordt een verslag uitgebracht. Aan de vergaderingen neemt minimaal een bestuurslid deel.
b. CvA: het Comité van Aanbeveling heeft geen gezamenlijke vergadermomenten. Wel hebben de CvA-leden minimaal één keer per jaar persoonlijk overleg met een bestuurslid.
Daarnaast organiseert het bestuur één keer per jaar een Najaarsbijeenkomst voor alle leden van de Raad van Advies en het Comité van Aanbeveling.

Artikel 7. Communicatie
Het bestuur van de Stichting Cosmicus voorziet de leden van de Raad van Advies en het Comité van Aanbeveling gevraagd en ongevraagd van relevante informatie aangaande de werkzaamheden. Zij krijgen regelmatig input van het bestuur, zodat zij binnen hun netwerk de activiteiten van Stichting Cosmicus kunnen bekendmaken. Alle stukken die openbaar worden gemaakt dienen zij te ontvangen, zoals uitnodigingen, de Cascade, activiteitenverslagen, jaarverslagen, etc.

Artikel 8. Vergoedingen
Leden van de Raad van Advies en het Comité van Aanbeveling ontvangen geen vergoeding.

Artikel 9: Wijzigingen
Het bestuur is te allen tijde gerechtigd dit reglement te wijzigen in overleg met de RvA en het CvA.

Artikel 10: Onvoorzien
Over zaken waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur, zulks na overleg met de RvA en het CvA.

februari 2018 Stichting Cosmicus