“Sinds de oprichting van Stichting Cosmicus in 1995 heb ik grote bewondering gekregen voor de geïntegreerde aanpak om ieder individu op te leiden tot wereldburger, ongeacht zijn of haar afkomst, geloof, geslacht, sociaaleconomische positie of seksualiteit. Wat mij in het bijzonder aanspreekt zijn de vernieuwende initiatieven gericht op talenten en ontwikkeling.” 
Willemijn Maas
“Ik ken Cosmicus pas sinds kort door mijn medewerking aan de milieuolympiade INESPO in juni 2010. Ik was hier vooral onder de indruk van het feit dat Cosmicus door het organiseren van dit evenement de mogelijkheid heeft geschapen om jongeren bij elkaar te brengen en te stimuleren om te zoeken naar manieren hoe om te gaan met mondiale uitdagingen. Deze jongeren, die normaal gesproken gescheiden zijn door geografische en culturele verschillen, werden door Cosmicus bij elkaar gebracht om samen zich in te zetten voor het oplossen van milieuvraagstukken. Ik vond het mooi om te zien dat Cosmicus deze jongeren samen heeft gebracht en zo synergie en samenwerking heeft bewerkstelligd waarin het beste van al deze individuen naar boven komt.”
Rabbi Awraham Soetendorp, ambassadeur Earth Charter
“Het mooie van Cosmicus vindt ik het feit dat zij deel uit wil maken van de moderne samenleving, maar hier wel een bepaalde visie voor heeft. Bij Cosmicus staat de zorg voor mens en milieu centraal. Deze twee punten komen mooi tot uiting in hun activiteiten op het gebied van onderwijs en in hun initiatief tot het organiseren van een milieuolympiade. Ik ben positief over hun onderwijsaanpak en de goede resultaten die scholen die werken met het Cosmicus onderwijsconcept boeken. Hierin focust Cosmicus zowel op het aanbieden van een goede opleiding als het voorbereiden van de leerlingen op hun plaats in de maatschappij. Hun zorg voor het milieu komt tot uiting in de milieuolympiade INESPO waarin zij milieubewustzijn onder scholieren, maar ook onder het brede publiek, stimuleren.
Het feit dat Cosmicus soms negatief in de media belicht wordt, doordat zij gelinkt wordt aan de Gülenbeweging, vind ik jammer. Ik kan alleen maar zeggen dat ik diverse dingen van Gülen gelezen heb en dat zijn ideologie in de media door tegenstanders niet geheel naar waarheid belicht wordt. Op veel punten vind ik zijn ideologie lovenswaardig en vind ik dat de kritiek van tegenstanders overdreven is. Men roept veel, zonder veel kennis van zaken.”
Prof. dr. Jan Lambooy
“Ik heb met Stichting Cosmicus samengewerkt rondom de milieuolympiade INESPO. Het prettige aan deze samenwerking was dat Cosmicus een ‘gewoon-doen-mentaliteit’ heeft. Zonder al te veel zekerheden, zagen zij het zitten dit evenement op te zetten vanuit de wens ook op het gebied van milieu bij te dragen aan de samenleving. INESPO biedt een platform aan havo- en vwo-scholieren om maatschappelijke betrokkenheid te tonen door zich in te zetten voor het bedenken van oplossingen voor milieuvraagstukken. INESPO is een mooie competitie met interessante sprekers, waarin de leerlingen centraal staan. Dit spreekt mij erg aan in INESPO en Cosmicus die dit initiatief genomen heeft.”
Antoine Heideveld, Agentschap NL
“Mijn betrokkenheid bij Stichting Cosmicus uit zich vooral op het gebied van onderwijs. Als adviseur bij VBS ben ik betrokken geweest bij de oprichting van scholen de zogeheten Cosmicusscholen; scholen die werken met het Cosmicus onderwijsconcept. Ik vind het initiatief dat Stichting Cosmicus genomen heeft mooi. Zij laat duidelijk zien dat ze zich inzet voor het onderwijs door zich te focussen op burgerschapsvorming en excellentie. Ze kiezen hiermee voor de Nederlandse toekomst door zich in het bijzonder te richten op groepen jongeren die achterstanden op het gebied van taal of andere zaken met zich meedragen. Ik vind het werkelijk waar prachtig dat zij op deze manier als rolmodel fungeren voor deze jongeren om het beste uit hen naar boven te halen en hen voor te bereiden op hun plaats in de Nederlandse maatschappij. De kwaliteit van het onderwijs staat centraal, maar hierin beseffen zij dat goed onderwijs niet voor iedereen hetzelfde is, maar aangepast moet zijn aan de behoefte van jongeren. Cosmicus heeft hier goed naar gekeken en een visie ontwikkeld die het maximale uit deze jongeren naar boven haalt.”
Ben Mom, Verenigde Bijzondere Scholen
“Als Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) werken wij samen met Stichting Cosmicus wat betreft het Cosmicus Montessori Lyceum. Deze samenwerking verloopt plezierig. Cosmicus sprong met haar wens een school op te richten in op ons vraagstuk hoe we diversiteit meer handen en voeten konden geven op de scholen in Amsterdam. We zijn namelijk allemaal bewoners van deze planeet en we moeten er alles aan doen om met elkaar een mooie samenleving te vormen en deze verder te helpen. We leven in een geglobaliseerde samenleving en daarom is het belangrijk dat kinderen van verschillende culturen elkaar leren kennen en beseffen dat we allemaal niet zoveel van elkaar verschillen. Dit uitgangspunt van Cosmicus sluit mooi bij onze idealen aan. Het concept van Cosmicus sprak ons daarom zeer aan. Hun focus op wereldburgerschap sluit goed aan bij het Montessoriconcept van kosmisch onderwijs. Daarnaast sprak ons de focus op ouderbetrokkenheid en bètawetenschappen aan. Deze elementen zijn ook erg belangrijk binnen het Montessorionderwijs. Inhoudelijk was en is dit dus voldoende reden om samen te werken.”
Ferd Stouten, voorzitter College van Bestuur van Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
“De combinatie van de identiteit van de stichting en wat zij doet op het gebied van onderwijs spreekt mij zeer aan. In haar onderwijs komt duidelijk de culturele en morele vorming tot uiting die onmisbaar is om kinderen en jongeren goed op te leiden tot mondiale burgers.”
Prof. dr. Ruben Gowricharn, Stichting Vorming Multicultureel Kader
“In 1995 in gang gezet door ambitieuze Turkse Nederlanders, is de Stichting uitgegroeid tot een interculturele organisatie, waarbinnen kinderen en jongeren van diverse afkomst, buitenlandse en Nederlandse, werken aan hun toekomst. Het hoog leggen van de lat alsook het optimaal inzetten van talent is hierbij een van de doelstellingen. Maar zeker zo belangrijk zijn de andere: de blik richten naar de wereld, verbinden over grenzen en tussen culturen met respect en interesse voor elkaar. Op deze manier wil Cosmicus helpen de volgende generatie toe te rusten voor het samenwerken in en aan eigen land en de wereld daarbuiten. De stichting speelt een belangrijke rol in scholing, emancipatie en participatie in Nederland. Cosmicus: parel in educatieland!”
Pauline Hirsch Ballin – van de Grift, voormalig lid RvA van Stichting Cosmicus
“De maatschappelijke betrokkenheid van Cosmicus spreekt mij erg aan. Ik kwam voor het eerst met hen in aanraking toen ik hoorde over studenten van Turkse afkomst die scholieren begeleidden en ondersteuning boden. Dit vind ik een uitstekend voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid. Cosmicus speelt een voortrekkersrol door medeburgers op sleeptouw te nemen om hen voor te bereiden op hun plaats in de maatschappij, zodat ook zij in een later stadium hun steentje kunnen bijdragen. Dit zorgt voor sociale cohesie en verbondenheid tussen de diverse bevolkingsgroepen in Nederland.”
Mohammed Sini, directeur ROC Midden-Nederland
“Als oud-wethouder van Rotterdam en als bestuurder van een groot ROC in Utrecht weet ik hoe ontzettend belangrijk talentontwikkeling is. Om talenten te ontwikkelen, om ‘dubbbeltjes’ tot ‘kwartjes’ te maken, is het nodig dat we leren zien wat jonge mensen kunnen, welke potentie ze hebben. Jongeren kunnen vaak zoveel meer dan wordt gedacht! Dat vind ik de kracht van Cosmicus: een hoge lat voor jonge mensen, een hoge ambitie, maar door persoonlijke aandacht en hulp lukt het ook die lat te bereiken en ‘eruit te halen wat erin zit’! Ik weet, ook uit mijn periode als wethouder in Rotterdam, dat er steeds weer discussie is over Cosmicus, waarbij Cosmicus in een negatief daglicht wordt gesteld. Ik refereer hier aan mijn  reactie op de NOVA-uitzending in juli 2008, waarin gesteld wordt dat het Cosmicus College een dubbele agenda heeft: westers naar buiten toe, maar in wezen islamiserend van aard. We hebben toentertijd deze signalen serieus genomen en er onderzoek naar gedaan. Het onderzoek concludeerde dat het enkel gaat om geruchten en dat er geen enkele aanwijzing is die duidt op een verborgen agenda. Mijn mening is dat Cosmicus College goed kwalitatief onderwijs biedt en zich sterk en met resultaat inzet om achterstandsleerlingen goed op te leiden. Ik vindt dat Rotterdamse ouders hun kinderen met een gerust hart toe kunnen vertrouwen aan Cosmicus. Ik kan slechts zeggen dat de activiteiten van Cosmicus van grote waarde zijn en dat ik deze van harte aanbeveel!”
Leonard Geluk, voorzitter College van Bestuur ROC Midden-Nederland